Latinski citati

Ab absurdo

Dokazivati besmislicom, tj. da bi protivno bila besmislica.


Ab inito

Iz početka. Iznova.


Amor omnia vincit

Ljubav pobeđuje sve.


Aurum probat ignis et miseria bonos viros

Zlato se u vatri kuša, a dobri ljudi u nevolji.


Da mihi, ubi consistam, et terram movebo

Daj mi oslonac i pomeriću zemlju.


De gustibus non est disputandum

O ukusima ne treba raspravljati.


De nocte consilium

Kroz noć dolazi savet. Odluka treba da prenoći.


Deliberandum est saepe, statuendum est semel

Raspravljati treba često, odlučiti jednom.


Dic aliquid contra, ut duo simus

Protivreči mi u nečemu, da budemo dvojica. Nemoj uvek samo odobravati.


Dictum - factum

Rečeno - učinjeno.


Dignum patella operculum

Poklopac dostojan lonca. Našla vreća zakrpu.


Discardio Populo Nocet

Nesloga narodu škodi.


Divitiae mutant mores, raro in meliores

Bogatstvo menja ćud, retko nabolje.


Docendo discimus

Učeći druge, učimo i sami.


Ducunt volontem fata, nolentem trahunt

Sudbina vodi onoga koji to želi, a vuče onoga koji se protivi. Ko hoće, može, a ko neće, mora.


Dum spiro, spero

Dok dišem, nadam se.


Ecce homo

Evo čoveka! Pilatove reči kad je narodu pokazao Hrista


Elephantus non capit muscam

Slon ne hvata muve.


Errando discimus

Grešeći učimo.


Erranti via monstrato

Onome koji luta pokaži put.


Errare humanum est

Ljudski je grešiti.


Est difficillium se ipsum vincere

Najteže je pobediti samog sebe.


Est unus quisque faber ipse suae fortunae

Svako je sam kovač svoje sreće.


Et post malam segetem serendum est

I posle slabe žetve treba sejati.


Facio, ut facias

Činim, da mi učiniš.


Fides obligat fidem

Vernost obavezuje (na) vernost. Vernost za vernost.


Forma bonum fragile est

Lepota je prolazna.


Fortes fortuna adiuvat

Hrabrima i sreća pomaže.


Fortuna multis dat nimis, satis nulli

Sreća mnogima daje previše, dosta nikome.


Gravissima est probi hominus iracundia

Čuvaj se gneva poštenog čoveka.


Homo homini lupus

Čovek je čoveku vuk


Homo mensura

Čovek je merilo stvari (svih stvari).


Legum servi sumus, ut liberi esse possimus

Svi smo robovi zakona da možemo biti slobodni.


Magna civitas, magna solitudo

Veliki grad, velika samoća.


Mali principii malus finis

Zao početak ima zao završetak.


Memento mori

Seti se smrti. I ti si samo smrtnik.


Mendax est furax

Ko laže, taj i krade.


Mens sana in corpore sano

Zdrav duh u zdravom telu.


Multi multa sciunt, nemo omnia

Mnogi znaju mnogo, niko sve.


Multos fortuna liberat poena, metu neminem

Sreća mnoge oslobađa kazne, straha nikoga.


Multos timere debet, quem multi timent

Mnogih se mora bojati onaj koga se mnogi boje.


Noli trubare circulos meos

Ne diraj moje krugove, navodno je rekao Arhimed rimskom vojniku koji je pri opsadi Sirakuze 212. godine p.n.e. provalio u njegovu kuću, dok je u pesku crtao geometrijske likove.


Nomen et omen

Ime i znamenje


Omne bellum sumi facile, ceterum aegerrume desinere

Svaki se rat lako započinje, ali vrlo teško prekida.


Quod in animo sobrii, id est in lingua ebrii

Što je treznome na srcu, to je pijanome na jeziku.


Quod nocet, docet

Što škodi, to poučava. Što muči, uči.


Quot linguas calles, tot homines vales

Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrediš.


Repetitio est mater studiorum

Ponavljanje je majka nauka.


Senatus populusque Romanus

Senat i rimski narod. Skraćeno: S.P.Q.R. Rimska država.


Si vis amari ama

Ukoliko želite biti voljeni, volite.


Silent leges inter arma

U ratu zakoni ćute.


Silentium est aurem

Ćutanje je zlato.


Sine ira et studio

Bez mržnje i naklonosti, tj. bez pristrasnosti.


Vae victis

Teško pobeđenima.


Vivere militare est

Živeti znači boriti se.